Βιολογικός Καθαρισμός με σακιά

Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού έχει τη δυνατότητα να καθαρίζει νερό και λάσπη χωρίς μεγάλο κόστος συντήρησης. Όταν το σύστημα καθαρισμού ολοκληρώνει ένα κύκλο καθαρισμού, παράγεται καθαρό νερό με μικρό κόστος, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη παραγωγή . Η λάσπη αντλείται μέσω βυθιζόμενης αντλίας αυτόματα από τη δεξαμενή του υπολειπόμενου νερού όπου η στάθμη ελέγχεται αυτόματα στην ειδική μεταλλική κατασκευή στην οποία ταυτόχρονα ρέει μίγμα (ίζημα) το οποίο βοηθά στην κατακάθιση της λάσπης. Η λάσπη διοχετεύεται στους ειδικούς σάκους και αφού ολοκληρωθεί το στέγνωμα της λάσπης, οι σάκοι αφαιρούνται. Οι ειδικοί σάκοι αφυδάτωσης λάσπης μπορεί να είναι 4, 6 ή 8 ανάλογα με τις ανάγκες του εργοστασίου.